Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Facekot*PL – Marika Ruszczyńska
z siedzibą w:
98-113 Buczek; ul. Spacerowa 10.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz – w niektórych sytuacjach – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych takich, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel, jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów. Podanie ww. danych nie wymaga zgody klienta. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych prawem danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy. W pozostałych zakresach, w jakich dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, np. nr telefonu, adres email (przygotowano odpowiedni formularz).
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartej z Państwem umowy.
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przechowywanie danych obligatoryjnych w celach wynikających z obowiązków prawa, np. rozliczenia skarbowo-finansowe.
Posiadacie również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.